W związku z planowanym powstaniem małej strefy inwestycyjnej pomiędzy ulicami Fredry, a Wiejską Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz Rada Dzielnicy Porąbka wystosowały list do władz Sosnowca ze swoją opinią, obawami i nadziejami.

obraz1

Koncepcja drogi

Prezydent Miasta Sosnowca
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

             W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lipca 2016 r. oraz w nawiązaniu do posiedzeń Rady Dzielnicy Porąbka i Kazimierz Górniczy, podczas których odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy i firmy GTB Metropolis Sp. z o.o., przekazujemy uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji w rejonie ulicy Wiejskiej w Sosnowcu, wraz z jej skomunikowaniem.

             Dla mieszkańców dzielnicy Porąbka i Kazimierz Górniczy w Sosnowcu niezwykle istotne
są potencjalne możliwości zatrudnienia. Prywatny inwestor na spotkaniu z mieszkańcami dnia 29.06.2016 r. (Kazimierz Górniczy) i 20.07.2016 r. (Porąbka), zadeklarował, że cyt.: „W związku
z realizacją nowej inwestycji zatrudnienie mogłoby uzyskać nawet około 1000 osób”.

Jako Rady Dzielnic mamy nadzieję, że otworzy to szansę na pozyskanie miejsc pracy dla mieszkańców naszych dzielnic.

Biorąc pod uwagę inne pozytywne aspekty planowanej inwestycji, można stwierdzić, że uzbrojenie terenów przy ulicy Wiejskiej i Fredry w Sosnowcu, ułatwi w niedługim czasie skanalizowanie terenów sąsiadujących. Głównie chodzi o mieszkańców działek sąsiadujących obszarem inwestycyjnym.

Pozytywną stroną w ramach opisywanego przedsięwzięcia jest też fakt, iż zostały uwzględnione obawy mieszkańców ulicy Fredry i planowana inwestycja zostanie odseparowana od istniejących zabudowań pasem terenu przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne.

             Z drugiej strony, należy jednak podkreślić, że zapowiadana przez Metropolis inwestycja wiąże się z wieloma niewiadomymi. Chodzi głównie o zakres i branżę działalności przedsiębiorstw, które ostatecznie zostaną ulokowane na przedmiotowym terenie za strażą pożarną przy ul. Wiejskiej.
Firma „GTB Metropolis” jak wiadomo, nie będzie ostatecznym użytkownikiem nieruchomości.
Proszę zwrócić uwagę, że została wydana dla przedsięwzięcia Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca nr 19/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08 lipca 2016 roku. Pozostawia ona bardzo wiele możliwości potencjalnego zagospodarowania terenu – cytując: „Planowane przeznaczenie obiektów to funkcja biurowa, handlowa, usługowa, magazynowa oraz produkcyjna”. Dlatego powyższy aspekt sprawy stanowi jedną z obaw związanych z realizacją inwestycji.

             Budujący jest jednak fakt, iż zgodnie z obietnicami przedstawicieli firmy „GTB Metropolis”
sp. z o. o. – udzielonymi na spotkaniu w dniu 20.07.2017 – cyt.: „Na przedmiotowym terenie nie zostaną ulokowane przedsiębiorstwa mogące wykonywać działalność w jakimkolwiek stopniu uciążliwą dla mieszkańców lub środowiska naturalnego” (Pan Majk Musil).

Jako mieszkańcy nie mamy jednak żadnych gwarancji na przytoczone powyżej zapewnienia inwestora. Oczekujemy bezwzględnie, że obietnice te zgodnie z umową zostaną dotrzymane.

             Należy również zwrócić uwagę na przebieg planowanej drogi do terenów inwestora.
Naszym zdaniem, na pozytywną opinię zasługuje fragment planowanej drogi, dotyczący włączenia do ulicy Lenartowicza w postaci ronda i w związku z tym przesunięcie tego włączenia jak najbliżej do Drogi Ekspresowej S1. Nie został jednak wyjaśniony problem przebiegu planowanej drogi
w pozostałych fragmentach. Przede wszystkim chodzi tu o odległość od Drogi Ekspresowej S1
w kontekście planowanej przebudowy istniejących gazociągów. Północny fragment planowanej drogi, zbliżając się w kierunku straży pożarnej, oddala się od Drogi Ekspresowej S1 w kierunku zabudowań. W połączeniu z aktualnie istniejącymi gazociągami, planowana droga w znacznym stopniu ingeruje
w prywatną własność.

W koncepcji inwestycji, istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne, które będą bezpośrednio sąsiadować z planowaną drogą. Wnioskujemy zatem o udzielenie informacji mieszkańcom tych terenów, czy zostaną one odpowiednio zabezpieczone lub odseparowane od uciążliwości wiążących się z drogą.

             Dodatkowo, nie można zapominać o fakcie, że planowana budowa drogi, miałaby być realizowana przez Gminę przy pomocy tzw. „specustawy drogowej”. Należy tutaj rozumieć, że wywłaszczenie musi być uzasadnione celem publicznym. Naszym zdaniem należy zatem rozpatrzeć możliwości zrealizowania celu publicznego, czyli takiego który przyniesie wymierne korzyści dla tutejszych mieszkańców.

             Przedstawiając pozytywne aspekty oraz obawy dotyczące powyższej inwestycji i planowanej drogi, należy wspomnieć, że swój sprzeciw w stosunku do omawianej sprawy przedstawiła dnia
25 lipca br. grupa mieszkańców ulicy Wiejskiej. Sprzeciw ma charakter pisemnej listy, podpisanej przez 40 osób.  W uwagach zawiera on obawy mieszkańców związane głównie z intensywnością ruchu i jego skutkami (hałas, wstrząsy, zanieczyszczenie spalinami). Należałoby, więc kwestię inwestycji i drogi przy Wiejskiej w Sosnowcu, skonsultować z mieszkańcami, którzy zgłosili w tej sprawie zdecydowany sprzeciw. Można przypuszczać, że tak wyrażone stanowisko niektórych
z mieszkańców wiąże się z brakiem doinformowania w zakresie planów inwestycyjnych firmy Metropolis na przedmiotowym terenie oraz wielkości działek, które będą przeznaczone pod drogę,
a co się z tym wiąże – rekompensat za ich oddanie.

             Pomimo planowanego rozwiązania w postaci dwóch rond na ulicy Lenartowicza, natężenie ruchu w głównym ciągu komunikacyjnym łączącym wschodnie dzielnice z centrum Sosnowca będzie znacznie zwiększone. Biorąc pod uwagę skutki planowanej inwestycji dla ruchu, wnioskujemy również o priorytetową realizację przez Miasto węzła „Klimontów” na ciągu drogi ekspresowej S1.
Najbardziej istotne będzie tu doprowadzenie do realizacji II etapu tej inwestycji. Dlatego oczekujemy od Miasta sprawnego działania, szczególnie na II etapie inwestycji dotyczącej węzła „Klimontów” i podania związanych z tym etapem terminów realizacji.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: