Odpowiedź na interpelację nr 2070

w sprawie sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży

Warszawa, 22-04-2016

Szanowny Panie Marszałku,

rewitalizacja jest jednym z priorytetów działania Rządu. Rolą władz centralnych jest umożliwianie i upowszechnianie działań rewitalizacyjnych w najbardziej zdegradowanych obszarach i o różnej skali problemów. Na działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano w skali kraju co najmniej 25 mld zł, z czego około 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a około 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budżetów samorządów.

Odpowiadając na szczegółowe pytanie Pani Poseł Barbary Chrobak, kiedy i czy zostaną przeznaczone środki finansowe na realizację inwestycji planowanych przez organy samorządu w ramach rewitalizacji dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu m.in. budowę obiektu sportowego – basen, budowę boiska „orlik” i ogrodu jordanowskiego, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, wyremontowanie ulicy Armii Krajowej i Wagowej, uruchomienie kolejki wąskotorowej oraz zagospodarowanie części zlikwidowanej kopalni w celu zachowania pamięci o górnictwie, uprzejmie informuję, że 24 września 2014 r. nastąpiło zawarcie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, a w Aneksie do Kontraktu z 4 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów zobowiązała się do przekazania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) pochodzących z:

  1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do wysokości 2 498 891 499 EUR,
  2. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do wysokości 978 045 635 EUR,
  3. środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR, na te środki składają się:
    1. środki z budżetu państwa – do wysokości 65 467 006 EUR, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO,
    2. środki z budżetu państwa – do wysokości 6 941 176 EUR, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne,
  4. środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 47 256 011 EUR.

Wyjaśniam, że rewitalizacja wspófinansowana ze środków UE może być prowadzona zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich oraz miejsko-wiejskich. O dofinansowanie na takie przedsięwzięcia mogą występować bardzo różne podmioty m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, instytucje kultury, podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aktualnie nie ma przeszkód w ubieganiu się o środki w ramach RPO, w tym na działania rewitalizacyjne przewidziane przez władze samorządowe. Natomiast należy mieć na względzie, że realizacja programów operacyjnych przebiega w oparciu o zasady funkcjonowania funduszy unijnych. Ubieganie się o fundusze strukturalne rządzi się określonymi regułami, które obowiązują, bez wyjątku, wszystkich beneficjentów. Dla znacznej części przedsięwzięć wynikających z RPO pozyskanie środków finansowych przebiega w formule konkursowej. Oznacza to, że ostateczny efekt, czyli przyznanie dofinansowania, jest uzależniony od złożenia przez wnioskodawcę stosownych dokumentów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze/konkursie oraz od wyniku oceny dokumentów przez właściwą instytucję. Zatem ostateczna weryfikacja możliwości realizacji danego przedsięwzięcia jest możliwa dopiero po zakończeniu procedur właściwych dla danego źródła finansowania.

Pragnę zwrócić uwagę, że Minister Rozwoju promuje kompleksowe przygotowanie programów rewitalizacji (łączące sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową), aby w sposób skoordynowany wyprowadzać z zapaści obszary zdegradowane, przywracać je do życia oraz by poprawiać jakość życia mieszkańców. W ten sposób rewitalizacja jest zespołem spójnych działań, a nie tylko punktowych, oderwanych od siebie inwestycji infrastrukturalnych.

Wymogi dotyczące projektów rewitalizacyjnych są określone w dokumencie Ministerstwa Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które weszły w życie 3 lipca 2015 r. (dokument dostępny na stroniehttps://www.mr.gov.pl/rewitalizacja). Wytyczne zostały skierowane do Instytucji Zarządzających RPO i formułują warunki, jakie muszą spełnić projekty rewitalizacyjne, by zostały zakwalifikowane do wsparcia ze środków unijnych, a tym samym otrzymywały preferencje (ułatwienia w konkursach, szansa na pozakonkursowe nabory, profilowanie kryteriów wyboru projektów). Zgodnie z Wytycznymi priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji.

Tym samym pragnę potwierdzić, że istnieją możliwości i źródła finansowania działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu. Pragnę również wyrazić nadzieję, że z tej szansy skorzystają władze miasta i regionu.

Z poważaniem,
Paweł Chorąży
Podsekretarz Stanu

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: