2016-04-20 (1)

Sosnowiec, 14 kwietnia 2016 r.

Prezydent Miasta Sosnowca
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Zwracamy się do Pana Prezydenta niniejszym pismem, z powodu zaniepokojenia Rady Dzielnicy Porąbka oraz Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy, cząstkowymi i nieoficjalnymi informacjami na temat planowanych inwestycji, zgłoszonych do realizacji w Urzędzie Miejskim pod nazwami:

– „Budowa budynków biurowych oraz hal magazynowo-handlowo-usługowo-produkcyjnych w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej”,

– „Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasy Z z ul. Wiejską – klasy L (stacją ratownictwa) w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”.

W marcu 2016 roku do Rady Dzielnicy Porąbka oraz Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy zgłosił się jeden z mieszkańców Kazimierza Górniczego, niezadowolony z faktu realizacji planowanej inwestycji za strażą pożarną. Powołał się na obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków biurowych oraz hal magazynowo-handlowo-usługowo-produkcyjnych w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej”, które ukazało się w styczniu 2016 roku. W związku z powyższym obwieszczeniem, w celu zajęcia stanowiska w sprawie, wnioskujemy o przesłanie konkretnych informacji dotyczących przedmiotowych inwestycji. Obecny stan skutkuje zaniepokojeniem mieszkańców i tworzeniem plotek.

Dla tutejszych mieszkańców, sprawa rozpoczęła się w lutym 2013 roku, kiedy na działki po zachodniej stronie ulicy Wiejskiej, od skrzyżowania z ul. Lenartowicza do straży pożarnej, wkroczył geodeta wytyczając przebieg planowanej przez miasto drogi. Okazało się, że miasto planuje wybudować drogę pod nazwą „Skomunikowanie stacji ratownictwa z ul. Lenartowicza w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową Infrastruktury technicznej” i z tego powodu wywłaszczyć działki. Dla wielu mieszkańców planowany przebieg drogi był niekorzystny, przebiegając w pobliżu budynków mieszkalnych oraz niekorzystnie przecinając działki, oddalając się od Drogi Ekspresowej S1 w kierunku ulicy Wiejskiej (szczególnie w pobliżu włączenia do ul. Lenartowicza oraz w pobliżu straży pożarnej, pod koniec ulicy Wiejskiej). Grupa reprezentująca mieszkańców zebrała podpisy pod sprzeciwem oraz rozpoczęła rozmowy z Urzędem Miejskim. Odbyło się wiele spotkań, podczas których m.in. na Komisji Rozwoju Rady Miejskiej wiceprezydent miasta p. Łukawski oraz naczelnik WDR p. Guzik utrzymywali stanowisko, że droga nie może być umiejscowiona inaczej. W międzyczasie okazało się, że droga do straży tak naprawdę ma prowadzić do terenów prywatnego inwestora, który planuje zabudować tereny za strażą – dokładna nazwa inwestycji: „Budowa budynków biurowych oraz hal magazynowo-handlowo-usługowo-produkcyjnych w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej”. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym całkowicie przypadkowo, najpierw z plotek a później z pisma dotyczącego postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej, które otrzymał jeden z mieszkańców jako bezpośredni sąsiad planowanej inwestycji. W tym piśmie była informacja, że dojazd do inwestycji będzie zapewniony drogą, którą „Miasto Sosnowiec zamierza wybudować do terenu przedsięwzięcia” (dokładny cytat).

W styczniu 2014 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli wywłaszczenia działek na podstawie tzw. specustawy drogowej. Mieszkańcy próbowali jednak przedstawiać w Urzędzie inne propozycje przebiegu drogi. Sprawą zainteresował się ówczesny członek zarządu województwa, p. Arkadiusz Chęciński. Udało mu się przekonać GDDKiA do zaakceptowania przesunięcia planowanej drogi w stronę drogi ekspresowej S1 a tym samym odsunięcie się od zabudowań położonych przy ul. Wiejskiej. Wariant taki, został uzgodniony z GDDKiA w dniu 17.04.2014r. i zakłada włączenie się nowej drogi w okolice węzła drogi S1 z ul. Lenartowicza w postaci ronda. Poniżej rysunek tego uzgodnionego i korzystniejszego dla mieszkańców przebiegu drogi:

mapka

Dnia 05.09.2014 roku, w przedmiotowej sprawie w Straży Pożarnej przy ulicy Wiejskiej odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców ulicy Wiejskiej z prezydentem miasta p. Kazimierzem Górskim. Prezydent w obecności wszystkich zgromadzonych na spotkaniu osób, kilka razy stanowczo stwierdził, że wobec sprzeciwów mieszkańców miasto odrzuca pierwszy wariant zakładający umiejscowienie planowanej drogi w dalszej odległości od drogi S1 i nie będzie on realizowany. Prezydent miasta podkreślił, że w tej sytuacji miasto zaprojektuje drogę w wariancie uzgodnionym z GDDKiA, tzn. jak na powyższym rysunku.

Postępowanie administracyjne ws. wywłaszczenia działek pod planowaną drogę zostało zawieszone w kwietniu 2014 roku i pozostaje w tym stanie do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy obawiają się, że w każdej chwili mogą stracić swoje działki jeśli postępowanie zostanie wznowione. Zgodnie z art. 105 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej w przedmiotowej sprawie powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania, a nie utrzymywać postępowanie w stanie zawieszonym. Prosimy o informację, dlaczego postępowanie do tej pory nie zostało umorzone oraz w jakim terminie zostanie to wykonane.

Problemowe tereny za strażą pożarną przy ul. Wiejskiej są to tereny cenne środowiskowo, o które upominają się i walczą organizacje ekologiczne. Zgodnie z opracowaniem zleconym przez Urząd Miasta („Przyroda Sosnowca”, której ukazały się już 2 wydania), teren ten stanowi tzw. powierzchnię przyrodniczo cenną. Prosimy o informację, czy inwestor miał prawo do wykonywania prac na tym terenie, mimo niezakończonego postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko i czy pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzają w tym terenie okresowe kontrole.

Dla przedmiotowego obszaru obydwu planowanych inwestycji przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr 1002/LVIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej. Dodatkowo aktualnie dla miasta sporządzane jest właśnie nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prosimy o informację jakie jest planowane przeznaczenie terenów i kierunek zagospodarowania dla obydwu inwestycji w opracowywanych dokumentach planistycznych.

W styczniu 2016 roku ukazało się przywołane wcześniej obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków biurowych oraz hal magazynowo-handlowo-usługowo-produkcyjnych w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej”. Zatem temat planowanej inwestycji powrócił i prywatny inwestor nadal stara się o uruchomienie inwestycji na terenach za strażą, co za tym idzie będzie musiał mieć zapewniony dojazd do tej inwestycji. Wnioskujemy o przedstawienie na jakim etapie realizacji jest planowana inwestycja oraz jakie kroki pozostały do wykonania przez inwestora. Czy na dzień dzisiejszy w posiadaniu Miasta są informacje na temat zakresu planowanej inwestycji, jaki konkretnie obszar działalności miałby tam być wykonywany. Jeśli aktualnie nie jest to sprecyzowane, prosimy o ustalenie terminu przekazania takiej informacji. Uważamy, że podstawą uniknięcia konfliktów społecznych jest współpraca i wzajemna informacja na temat zakresu planowanej inwestycji oraz jej skomunikowania.

Pragniemy podkreślić, że problem skomunikowania wschodnich dzielnic Sosnowca, staje się z roku na rok coraz poważniejszy. Z uwagi na dostępność nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obrzeża miasta stają się atrakcyjne dla wielu inwestorów rynku produkcyjnego, usługowego czy mieszkaniowego. Planowana inwestycja wraz ze skomunikowaniem jej z ulicą Lenartowicza, zwiększy, już i tak znaczne, natężenie ruchu na ulicy Lenartowicza i wiadukcie nad Drogą Ekspresową S1 w ciągu ulicy Lenartowicza. Uważamy, że priorytetem dla strategii miasta powinno być dążenie do poprawienia komunikacji w tym regionie, a nie tworzenie kolejnych punktów powodujących zagęszczenie ruchu i dodatkowe utrudnienia. Jako przykład inwestycji mogących znacznie poprawić komunikację, należy podać m.in. poprowadzenie Drogowej Trasy Średnicowej na wschód Aglomeracji Górnośląskiej wraz z utworzeniem w Sosnowcu węzła komunikacyjnego Bór z Drogą Ekspresową S1.

Mamy nadzieję, że nawiązanie współpracy i wzajemne przekazywanie istotnych informacji sprawi, że wszelkie wątpliwości i problemy zainteresowanych stron zostaną wyjaśnione.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: