2016-02-20 (2)

Swoją liczną obecnością przy urnach wyborczych mieszkańcy Kazimierza Górniczego dali Radnym Rady Dzielnicy bardzo duży kredyt zaufania. Już 7 marca odbędzie się uroczysta inauguracyjna sesja na której reprezentanci Dzielnicy zostaną zaprzysiężeni oraz wybiorą swoje kierownictwo (które również nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę). Od tego momentu zacznie się dla tej grupy osób ciężka praca na rzecz naszej dzielnicy. 

Bardzo ważne dla nas Radnych Rady Dzielnicy jest poznanie opinii mieszkańców na temat tego co powinno być głównymi celami i priorytetami Rady na najbliższe miesiące. Oczywiście każdy z nas posiada swój program i listę priorytetów, ale przede wszystkim chcielibyśmy się kierować Państwa opinią podczas tworzenia wspólnego planu i programu działania na najbliższe miesiące i lata.

Prosimy przesyłać swoje opinie na adres e-mail: rada.kazimierz@gmail.com

W marcu zostanie zoganizowane spotkanie z mieszkańcami na którym przedstawimy Państwu gotowy plan działania. Zachęcamy do zapoznania się ze statutem Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Rada Dzielnicy realizuje zadania związane z organizacją przedsięwzięć i wspieraniem inicjatyw mieszkańców w szczególności w zakresie:

 1. Poprawy warunków życia,
 2. Zachowania porządku i bezpieczeństwa,
 3. Edukacji,
 4. Kultury,
 5. Wypoczynku,
 6. Rekreacji,
 7. Ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury,
 8. Organizowania samopomocy sąsiedzkiej.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Współpraca z Radą Miejską i Prezydentem Miasta we wszystkich sprawach związanych z dzielnicą
 2. Inicjowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych,
 3. Organizowanie zbiorowego życia mieszkańców Dzielnicy,
 4. Współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu i porządku,
 5. Sygnalizowanie Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb komunalnych oraz realizacji zadań i inwestycji miejskich,
 6. Ścisła współpraca z radnymi okręgu,
 7. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie istotnych spraw dotyczących Dzielnicy a odnoszących się do:
  a) planu zagospodarowania przestrzennego,
  b) planu budżetu miasta na dany rok,
  c) działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,
  d) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  e) utrzymania czystości, estetyki i higieny,
  f) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  g) szkolnictwa i kultury,
  h) rekreacji i sportu,
  i) ochrony środowiska,
  j) komunikacji,
  k) nazewnictwa ulic i placów dzielnicy,
  l) komunalnego budownictwa mieszkaniowego (konserwacje, remonty i modernizacje),
  ł) innych spraw dotyczących dzielnicy.
  8) występowanie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania Dzielnicy,
  9) występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: