12064126_966255310082874_2060771949_n

Urząd Miasta Sosnowca ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań z Budżetu Obywatelskiego – place zabaw, siłownie i tereny zielone o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym.

W przetargu zawarte jest opracowanie dokumentacji dla projektu Strefy Aktywności Mieszkańca mojego autorstwa wybranego do realizacji przez mieszkańców Kazimierza Górniczego w głosowaniu.

Termin składania ofert mija już 17 lutego b.r. i wszystko wskazuje na to, że już w tym roku projekt zostanie zrealizoweny i mieszkańcy naszej dzielnicy będą mogli cieszyć się siłownią pod chmurką, nowym placem zabaw i miejscem wypoczynku.

Więcej o projektach jakie zostaną zrealizowane w Kazimierz Górniczym można przeczytać tutaj.

Łukasz Krawiec
Radny Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy

 

NAZWA ZADANIA: BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA W CENTRALNEJ CZĘŚCI OSIEDLA WAGOWA (BO16/XIII/1/M)
LOKALIZACJA: UL. WAGOWA 68-70 DZIAŁKA NR 818/4, OBRĘB 4 KAZIMIERZ

W ramach zadania planowane jest wykonanie ogrodzonego obiektu składającego się z: placu zabaw i siłowni plenerowej z czterema podwójnymi urządzeniami oraz skwerku wypoczynkowego (stoliki piknikowe i nasadzenia). Teren objęty inwestycją o powierzchni około 800m2 zlokalizowany jest w centrum osiedla mieszkaniowego przy ul. Wagowej. W założeniu projektowym należy uwzględnić odwodnienie zabudowanego terenu, spadki terenu, usunięcie drzew, krzewów i innych elementów małej architektury kolidujących z projektowanym obiektem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej pod urządzeniami siłowymi oraz na dojściu do obiektu, nasadzenie roślinności oraz montaż elementów małej architektury takich jak regulamin korzystania z obiektu, stoły piknikowe, ławki z oparciem,
kosze na śmieci i ogrodzenie panelowe.

Opracowanie projektowe będzie zawierać:

 • Dokumentację projektową wykonania placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonania niwelacji oraz odwodnienia terenu przeznaczonego pod zabudowę urządzeniami zabawowymi i sportowymi, podbudowy pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, wykonanie dojść do obiektu. Obiekt powinien być ogrodzony ogrodzeniem
  panelowym. Zakłada się montaż stolików piknikowych, ławek oraz koszy na planowanym obiekcie. Projekt powinien być wykonany zgodnie z wymogami Zamawiającego wynikającymi z danego wniosku zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, a także z ustaleniami zawartymi w protokole konsultacyjnym z autorem projektu.
 • mapę do celów projektowych z pasem poszerzonym o minimum 10m wokół projektowanego obiektu, która powinna zawierać następujące elementy:
  – punkty wysokościowe w planowanej lokalizacji
  – rzędne wysokościowe terenu,
  – istniejące uzbrojenie nad i podziemne,
  – istniejące hydranty,
  – potwierdzenie istniejącego drzewostanu,
 • inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z zakresem opracowania wraz z kosztem ich usunięcia i uzyskaniem pozwolenia na wycinkę (w razie potrzeby),
 • projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych obejmującej część działki objętej opracowaniem o nr 818/4, obręb 4 Kazimierz przy ulicy Wagowej 68-70 w Sosnowcu w zakresie wykonania placu zabaw, siłowni plenerowej i skwerku wypoczynkowego (stoliki piknikowe i nasadzenia) wraz z:
  – doborem urządzeń zabawowych oraz siłowych zgodnie z normami: PN-EN-1176: PN-EN-1177, PN-EN 16630. W projekcie należy dokładnie opisać rodzaj urządzeń wraz z ich przekrojami oraz sposobem montażu. Urządzenia powinny być wykonane z konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo oraz z tworzyw sztucznych HDPE,
  -doborem elementów małej architektury takich jak: stoliki piknikowe, ogrodzenie panelowe, regulamin korzystania z obiektu, ławki z oparciem i kosze na śmieci,
  – wykonanie dojścia do obiektu połączonego z istniejącymi ciągami pieszymi,
  – wykonanie ogrodzenia obiektu z wykorzystaniem ogrodzenia panelowego,
  – doborem materiału roślinnego do wykonania nasadzeń w obrębie obiektu.
 • dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowlanym,
 • dokładny opis nawierzchni bezpiecznej jak i nawierzchni z kostki (dokładne opisanie przygotowania terenu, ułożenia nawierzchni i opisane warstwy podbudowy z grubościami – wymagane przekroje),
 • dobór materiału roślinnego do wykonania nasadzeń.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: