Bez nazwy-2

Zakończyły się pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego w dwóch Sosnowieckich dzielnicach. Kiedy Sejmik Województwa śląskiego wprowadzi uchwałę antysmogową?

W dniach od 4 do 19 stycznia Sosnowiecki Alarm Smogowy prowadził pomiary stężeń szkodliwego pyłu zawieszonego w dwóch sosnowieckich dzielnicach nie posiadających stacji pomiarowej. Jako lokalizacje dla posadowienia pyłomierzy wybrano Stary Sosnowiec (na granicy z dzielnicą Pogoń) oraz Ostrowy Górnicze. Pyłomierz wykorzystany do badań stanu powietrza został dostarczony przez Polski Alarm Smogowy.

12506754_1097779746933372_179364117_n

Pomiary na Starym Sosnowcu prowadzono od 4 do 11 stycznia. W tym czasie pyłomierz każdego dnia wykazał przekroczenie średniodobowych wartości dopuszczalnych szkodliwego pyłu zawieszonegoPM10 (50µg/m3), dwa razy przekroczono wartość progową (200µg/m3), wymagającą informowanie społeczeństwa o możliwości przekroczenia poziomu Alarmowego, natomiast dwa razy został znacznie przekroczony poziom Alarmowy (300µg/m3). 6-go stycznia pył zawieszony PM10 średniodobowo przekroczył 750% dopuszczalnej dla zdrowia normy, a najwyższa średnia godzinowa w tym dniu wyniosła 709µg/m3, czyli chwilowo była wyższa od dopuszczalną normy dobowej o ponad 1400%!

12570877_1097779760266704_1674958342_n

Pomiary w dzielnicy podmiejskiej Ostrowy Górnicze przeprowadzono od 11 do 19 stycznia, niestety również w tej lokalizacji każdego dnia pomiarów wystąpiło przekroczenia średniodobowych wartości dopuszczalnych szkodliwego pyłu zawieszonego PM10, a raz osiągnięto wartość progową, wymagającą informowanie społeczeństwa o możliwości przekroczenia poziomu Alarmowego. W dniu 17 stycznia pył zawieszony PM10 średniodobowo przekroczył w dzielnicy Ostrowy Górnicze 400% dopuszczalnej dla zdrowia normy, a najwyższa średnia godzinowa w tym dniu wyniosła 516µg/m3, czyli chwilowo była wyższa od dopuszczalną normy dobowej o ponad 1000%! Powietrze jakim oddychają mieszkańcy w dzielnicy Stary Sosnowiec, Pogoń i Ostrowy Górnicze jest znacznie bardziej zanieczyszczone niż na Zagórzu.

12583614_1102147646496582_1506714218_n

Rozpoczynając pomiary, oczekiwaliśmy wysokich wartości zanieczyszczeń powietrza w Starym Sosnowcu i w Ostrowach Górniczych, lecz otrzymane wartości są naprawdę szokujące. W tej sytuacji należało by się zastanowić nad. zabudową w mieście kolejnej stacji pomiarowej, nie mierzącej tło miejskie, a rzeczywiste powietrze jakim oddychają mieszkańcy Sosnowca. W naszym mieście nie mierzone są również następujące szkodliwe dla zdrowia składniki zanieczyszczenia powietrza: szkodliwy pył zawieszony PM2,5 i zawarty w nim Benzo(a)piren, ta stacja mogła by również je mierzyć. Natomiast Czeladź i Będzin nie posiadają żadnej stacji pomiarowej, tam w wkrótce również planujemy przeprowadzić pomiary. Oczekujemy w najbliższym czasie działań ze strony Urzędu Marszałkowskiego w kwestii wprowadzenia uchwały antysmogowej dla miast Województwa Śląskiego. Uchwała prowadzona w kształcie skonsultowanym z organizacjami ekologicznymi i samorządami, przy wsparciu budżetu centralnego, w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości powietrza w miastach Zagłębia Dąbrowskiego w sezonie grzewczym. Uchwała ta może wprowadzać ograniczenia dla spalania nisko-jakościowych paliw stałych oraz może wprowadzić możliwość stosowania tylko palenisk nowoczesnych, wysokiej klasy co najmniej 5-tej, uniemożliwiających np. spalania mułów lub flotów węglowych. –  powiedział Rafał Psik z Sosnowieckiego Alarmu Smogowego.

12506678_1097779756933371_443040969_n

W Zagłębiu Dąbrowskim normy pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego benzo(a)pirenu są znacznie przekraczane każdego roku. W roku 2015 mieliśmy w Sosnowcu 72 dni, a w Dąbrowie Górniczej 67 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średniodobowej normy pyłu zawieszonego PM10 mierzone przez stacje pomiarowe tła miejskiego. Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy. Średnioroczne stężenia szkodliwego (substancja mutagenna i kancerogenna) benzo(a)pirenu było przekraczane kilkukrotnie, stacje pomiarowe zlokalizowane w najbliższej okolicy w Dąbrowie Górniczej i Katowicach wskazały przekroczenie 4 do 5 krotne dopuszczalnej normy. Za taką sytuacje odpowiada głównie emisja z palenisk domowych (spalanie węgla o niskiej jakości i korzystanie z niskosprawnych palenisk oraz spalanie w nich odpadów.)

Kontakt: Rafał Psik, 663 663 231, psik_rafal@yahoo.co.uk
https://www.facebook.com/Sosnowiecki-Alarm-Smogowy-1661166537475499/
Partnerem akcji jest Polski Alarm Smogowy

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE i POJĘCIA, ZWIĄZANE Z PROBLEMEM ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA:

Problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy, jak się powszechnie sądzi, wyłącznie południowej Polski. Większa gęstość zaludnienia w tym regionie sprawia, że jest on łatwiej dostrzegalny i szybciej budzi niepokój mieszkańców. Na mapie Polski takich zanieczyszczonych rejonów jest dużo więcej. Środkowa Polska: województwo łódzkie i mazowieckie to obszary, na których smog w miastach bywa większy niż a Krakowie i Katowicach. Podobnie rzecz się ma w małych miasteczkach północnej czy zachodniej Polski. Pomimo, że regiony te nie wykazują alarmującego poziomu zanieczyszczenia, występują na ich terenie „gorące” miejsca negatywnie wpływające na zdrowie obywateli.

Jak wskazują dane z ostatniego raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są na  90% powierzchni Polski. W przypadku rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu sytuacja jest jeszcze gorsza – norma dla stężenia tej substancji została przekroczona we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju. Niejednokrotnie są to wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000% normy. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej.

Polski Alarm Smogowy jest społeczną inicjatywą zrzeszającą lokalne ruchy obywatelskie zatroskane jakością powietrza. Pomimo wielokrotnych sygnałów od mieszkańców zadymionych miast i alarmujących raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce wciąż jest lekceważone przez lokalne i regionalne władze.

W ostatnich 25 latach pomimo zmniejszenia się odsetka mężczyzn palących papierosy z 63% do  36% liczba osób chorujących na choroby płuc nie uległa zmianie. Trudno się dziwić, powietrze jakim oddycha większość Polaków w miastach niewiele się różni od dymu papierosowego. Mieszkaniec miast takich jak Zabrze, Tomaszów Mazowiecki czy Opoczno wypala jako bierny palacz po kilka papierosów dziennie. Dotyczy to również dzieci i niemowląt.

Aż jedna trzecia wszystkich zgonów na nowotwory to rak płuca. Przyczyną jest najczęściej  oddychanie dymem papierosowym i brudnym powietrzem. W ciągu ostatnich 40 lat rak płuca stał się najczęstszą przyczyną zgonów na nowotwory, nie tylko mężczyzna, ale i kobiet. Fakt ten przeczy powszechnemu przekonaniu o poprawiającej się czystości powietrza w Polsce.

Smog i brudne powietrze są przyczyną przedwczesnej śmierci ok 43 000 osób rocznie.

SMOG – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działal­nością człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

PM 10 – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek 10 mikrometrów lub mniejszej. Na 17 stanowiskach pomiarowych w województwie śląskim spośród 25, stężenia średnioroczne były wyższe niż dopuszczalna norma 40 μg/m3.

PM2.5 – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek 2.5 mikrometra lub mniejszej. W roku 2014 najwyższe wartości wskaźnika w  Polsce uzyskano w  aglomeracji krakowskiej (36 g/m3) oraz aglomeracji górnośląskiej  (34 μg/m3) (do niej zaliczany jest Sosnowiec), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (31 μg/m3), w  mieście Bielsko-Biała (32 μg/m3) i Częstochowa (30 μg/m3) (wykres 13).

BENZO(A)PIREN – silnie rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny z grupy wie­lopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Występuje w dymie podczas spalania niecałkowitego, m.in. w dymie tytonio­wym czy smogu, powstającym w wyniku spalania paliw stałych w domowych piecach i kotłach. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w roku 2014 na wszystkich stanowiskach w województwie śląskim zostały przekroczone (wartość docelowa 1 ng/m3), w  aglomeracji górnośląskiej (do niej zaliczany jest Sosnowiec) wynosiły od 4 do 9 ng/m3.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10,  PM2,5 i  benzo(a)pirenu w  okresie zimowym jest emisja z  indywidualnego ogrzewania budynków. 

DOPUSZCZALNE NORMY

PM10

  • 40 µg/m3 dla stężenia średniorocznego
  • 50 µg/m3 dla stężenia 24-godzinnego, nie więcej niż 35 dni w roku
  • 200 µg/m3 – poziom informowania dla stężenia 24-godzinnego
  • 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla stężenia 24-godzinnego

PM2,5

  • 25 µg/m3 dla stężenia średniorocznego od roku 2015
  • 20 µg/m3 dla stężenia średniorocznego od roku 2020

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: