LOGO_Kazimirz_Gorniczy_samoPodczas III zebrania zespołu ds. rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy przez Zespół ds. obsługi programów pomocowych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu został przedstawiony plan rewitalizacji obszarów wschodnich Sosnowca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przyjęto, że:

rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe).

Na obszarze wschodnim Sosnowca zrealizowane zostaną projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które uzasadniają realizację projektów infrastrukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Obszarem rewitalizacji objęty zostanie cały wschodni rejon Sosnowca w którego skład wchodzą dzielnice Kazimierz Górniczy, Porąbka, Juliusz, Ostrowy Górnicze, Maczki, Kolonia Cieśle.

Jedną z największych inwestycji będzie przebudowa i adaptacja Miejskiego Domu Kultury Kazimierz na potrzeby „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego”.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących zdegradowany obszar Sosnowca.

Planowane działania :

 •   coaching kompetencji społecznych,
 •   grupy wsparcia (np. dla osób uzależnionych)
 •   grupy edukacyjne (np. dla dzieci i młodzieży)
 •   warsztaty i szkolenia Lider, Animator,
 •   wymiana doświadczeń międzypokoleniowych,
 •   Klub Wolontariusza,
 •   Klub Seniora,
 •   Klub  Aktywnego Mieszkańca
 •   poradnictwo: prawne, psychologiczne, zawodowe,
 •   wsparcie osób niepełnosprawnych (asystent osoby niepełnosprawnej),
 •   wsparcie terapeutyczne.

Kolejną inwestycją realizowaną na terenie Kazimierza Górniczego będzie przebudowa i adaptacja tzw. Muszelki w Parku im. Jacka Kuronia w ramach projektu MORS.

Obiekt stanowić będzie bazę dla działań z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektów „MORS” oraz „Wstań, podnieś głowę…”. Budynek zostanie dostosowany pod potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu (m.in. mała gastronomia, konserwator terenów zielonych, animator społeczności lokalnych itp.).

Poza tym  służyć będzie jako magazyn na narzędzia oraz rekwizyty niezbędne do zajęć odbywających się w terenie.

W ramach rewitalizacji zostanie również wykonana przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Czołgistów 5 (Dzielnica Juliusz) w ramach projektu „Mogę wszystko…”

Planowana data rozpoczęcia działań projektowych to I kwartał 2017 roku.
W ramach działań projektowych Urząd Miejski planuje współpracę z:
– organizacjami pozarządowymi,
-partnerami z otoczenia biznesu
-z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Źródło : Urząd Miasta Sosnowca

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: